Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

TOP