Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

TOP